Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
FILTER STANICA BUKOVICA KAKANJ / Filter station BukovicaFILTER STANICA BUKOVICA KAKANJ / Filter station BukovicaFILTER STANICA BUKOVICA KAKANJ / Filter station Bukovica

FILTER STANICA BUKOVICA KAKANJ / Filter station Bukovica" Kakanj

Investitor: JKP "Vodovod i kanalizacija" Kakanj

Vrijednost ovih radova 1,924.711,44 EUR (sa svim dodatnim radovima)

Kapacitet filter stanice 130 l / s.

Faza I: Dizajn i rekonstrukcija koagulacije, flokulacija i hlor stanica sa pratećim građevinskim radovima, kontrola mjerenja, distribucija motora, automatsko doziranje polimera i koagulanta.
Vrsta posla: Građevinski, hidro mašinski i elektro radovi

Faza II: Glavni „ductil“cjevovod "Haljinići-Bjelavići" DN 200 mm, L = 4200 m i izgradnja tanka za vodu "Hrasno", V = 2500m3.
Vrsta posla: Građevinski, hidro mašinski i elektro radovi

Faza III: Popravak postojećeg vodozahvata, vodovodne cijevi, flokulacija, taložnica, hale za flokulaciju, operativne zgrade, rezervoari čiste vode, izgradnja 3 komada filtera, filter prese za sedimentacijski tank, vanjsko uređenje i pristupni putevi
Vrsta posla: Građevinski, hidro mašinski i elektro radovi

back Top