Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Trnovo i kanalizacioni kolektor Turovi, BiH

Identifikacioni broj:  N0:BA-TR-ICB-W-01-TF055265 

Investitor: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Vrijednost radova: 1,165,147.49 BAM

Ukupni radovi su uključivali projektovanje i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Trnovo sa pumpnom stanicom primarnog dizanja, upravnom zgradom, rešetkama, pjeskolovom, aeracionim bazenom, naknadnim taložnikom, uguščivaćem, pumpnim stanicama za recirkulaciju i višak mulja, poljima za sušenje mulja, trafo stanicom, razvodnim cjevovodima unutar postrojenja od čelika, inoxa, PVC-a, PEHD, profila DN 1000 do DN 63, sa revizionim šahtovima, šahtom sa filter ispunom, vanjskim uređenjem sa asfaltnim pristupnim putevima, te sa izgradnjom pripadajućeg kolektora koji je uključio pripremne radove sa iskolčavanjem i obilježavanjem trase, građevinske i montažne radove na izgradnji kanalizacione mreže sa cijevima HDPE PE 100, DN 250 mm dužine l=2.874,00 m i revizionim šahtovima, te završne radove sa opravkom ograda i asfaltiranjem pristupnih puteva, projektom izvedenog stanja i geodetskim elaboratom o izvršenim radovima.

Aktuelni projekti

Shopping Basket